Naam:
De vereniging heeft de naam De Bokkerijders en is gevestigd in Budel en als officiŽle vereniging bij de
Kamer van Koophandel te Eindhoven geregistreerd onder nummer 17105701 met als oprichtingsdatum
12 juni 1998.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, tenminste 3 in getal, waaronder de voorzitter, secretaris en
penningmeester. De bestuursleden worden voor een periode van 1 jaar gekozen door de leden. Aftredende
bestuursleden zijn herkiesbaar als ze dat zelf willen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het
dagelijks bestuur. De voorzitter houdt toezicht op het functioneren van het bestuur, commissies en de leden,
hij leidt de leden- en bestuursvergaderingen en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. Bij staken van
stemmen beslist de voorzitter. De secretaris verzorgt de correspondentie, de notulen van alle vergaderingen,
het archief, de ledenadministratie etc. De penningmeester is belast met alle financiŽle zaken van de club.

Kascontrole:
Een keer per jaar controleert de kascommissie de financiŽle gang van zaken en brengt op de aansluitende
vergadering verslag uit. Kascommisie bestaat uit 2 leden van de vereniging en zijn om toerbeurt aftredend.
Kascommissieleden worden benoemd tijdens de ledenvergadering.

H.H. reglement:
Dit huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd als meer dan 2/3 van de leden, aanwezig tijdens
de ledenvergadering, hiermee akkoord gaat. De eerste statuten dateren van 1998.
Het eerste huishoudelijk reglement is van 2011.

Lidmaatschap:
Om lid te kunnen worden van De Bokkerijders moet men eerst 6 maal meefietsen tijdens geplande ritten en
moet hierna de meerderheid van de collega-leden akkoord zijn met het lidmaatschap (ballotage).
Men dient minimaal 15 jaar te zijn.

Leden-vergaderingen:
In het voorjaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur legt in deze vergadering
verantwoording af over het gevoerde beleid. Tevens worden door de leden en het bestuur de beleidslijnen
vastgelegd voor de komende periode. In deze vergadering wordt het financieel verslag van het afgelopen jaar
gepresenteerd en besproken. Andere ledenvergaderingen kunnen worden belegd als het bestuur dit nodig
acht of wanneer Huishoudelijk reglement twc de Bokkerijders 75% van de leden dit nodig vindt. Op de
ledenvergaderingen wordt het bestuur gekozen en kan het bestuur ook ontslagen worden.

Bestuursvergadering:
Het bestuur komt zo vaak bijeen als de voorzitter of tenminste 3 bestuursleden dit noodzakelijk achten.

Dragen van een helm:
De Bokkerijders stellen het dragen van valhelm verplicht.

Contributie:
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld, en dit is inclusief de verzekering bij de NTFU.
Alle leden krijgen aan het begin van het seizoen via de e-mail de instructie hoeveel en hoe te betalen.
Voor nieuwe leden die gedurende het seizoen erbij komen, wordt de contributie naar rato bepaald.

Club kleding:
Op alle tochten die in clubverband worden gereden, is het dragen van de club kleding verplicht. Streven van
de Bokkerijders is om 1x per 4 jaar nieuwe clubkleding aan te schaffen. Hier voor wordt  t.z.t. een
kledingcommissie in het leven geroepen.

Vergoeding clubkleding:
Basispakket wordt gedeeltelijk vergoed door de kledingsponsors. Alle Bokkerijders zijn hier bovenop een eigen
bijdrage verschuldigd. Bij beŽindiging van het lidmaatschap na het 1e jaar is men alsnog verplicht de kostprijs
van het basispakket te voldoen na aftrek van de reeds betaalde eigen bijdrage. Na het 2de jaar wordt de
waarde van het basispakket en de eigen bijdrage op 50% gesteld en bedraagt het verschuldigde bedrag het
positieve verschil van beiden.

Commissies:
Op initiatief van het bestuur kan de algemene ledenvergadering commissies instellen voor uitvoering van
specifieke taken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het voorzitterschap van deze commissies berust
bij voorkeur bij een lid van het bestuur.

N.T.F.U. lidmaatschap:
Sinds begin 2011 is de club lid van de NTFU. Alle fietsende leden zijn daarmee ook automatisch lid van de
NTFU, en zijn hierdoor ook verzekerd bij de NTFU. Zie voor meer informatie de diverse documenten hiernaast
of de NTFU. site (zie hiernaast de link).

SWAC:
Alle leden van de Bokkerijders zijn verplicht de Stichting Wieler Activiteiten Cranendonck te ondersteunen
tijdens haar jaarlijkse activiteiten: iedere eerste zaterdag van juli organiseert SWAC de toertocht Mendig - Budel
en iedere eerste zondag van oktober organiseert zij de ATB toertocht. Alle leden van de Bokkerijders helpen
als vrijwilliger mee om deze evenementen te organiseren.

Overige zaken:
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Downloads NTFU info
Lidmaatschapsnummer:
111153
NTFU
Postbus 326
3900 AH Veenendaal
Tel: 0318 - 581 300
Fax: 0318 - 581 309

Email: msmit@ntfu.nl
Web: www.ntfu.nl
De Bokkerijders Huishoudelijk reglement